WARUNKI I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH

 1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:
  • niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji
  • chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
 2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:
  • niesłyszący 1
  • słabosłyszący 2
  • niewidomi
  • słabowidzący
  • z niepełnosprawnością ruchową oraz czasową niepełnosprawnością rąk
  • z afazją
  • z zaburzeniami komunikacji językowej
  • z chorobami przewlekłymi
  • chorzy lub niepełnosprawni czasowo
  • z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 3. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów może polegać na:
  • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności
  • zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb oraz możliwości psychofizycznych
  • wykorzystaniu odpowiedniego specjalistycznego sprzętu
  • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
  • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
  • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu członka komisji wspomagającego zdającego w czytaniu/pisaniu lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu
 4. Dostosowanie formy egzaminu polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
 5. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku egzaminacyjnym (podmiocie uprawnionym), w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. W sytuacjach losowych zaświadczenie o stanie zdrowia może być dostarczone w terminie późniejszym.
 6. W zależności od zgłoszonej potrzeby, do wniosku należy dołączyć aktualne:
  • orzeczenie komisji lekarskiej o niepełnosprawności 3
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 4

   W wypadku, gdy egzamin odbywa się w polskim ośrodku egzaminacyjnym, a ww. dokumenty zostały sporządzone w języku innym niż polski, należy dołączyć ich uwierzytelnione tłumaczenie.
 7. Przystąpienie do egzaminu z języka polskiego jako obcego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających zapewnia przewodniczący komisji w danym ośrodku egzaminacyjnym. Po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów, przewodniczący podejmuje kroki umożliwiające dostosowanie warunków i/lub formy egzaminu do specyficznych potrzeb kandydata. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przewodniczący komisji informuje sekretariat PKdsPZJPjO o konieczności dostosowania arkuszy egzaminacyjnych do potrzeb i możliwości zdających oraz kryteriów oceniania.
 8. Egzamin pisemny z języka polskiego jako obcego powinien odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, jeżeli zdający korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:
  • przedłużony czas egzaminu
  • korzystanie z urządzeń technicznych
  • udział wspomagającego członka zespołu egzaminacyjnego (w czytaniu i/lub pisaniu).
 9. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:

 

Rodzaj dysfunkcji Dokument umożliwiający dostosowanie egzaminu Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu  
EGZAMIN PISEMNY EGZAMIN USTNY
Zdający niesłyszący na podstawie orzeczenia lekarskiego  
 • arkusze egzaminacyjne dostosowane do dysfunkcji
 • przeprowadzenie egzaminu w oddzielnej sali
 • zastosowanie kryteriów oceniania uwzględniających dysfunkcję
 
 
 • zwolnienie z części ustnej egzaminu
 
Zdający słabosłyszący na podstawie orzeczenia lekarskiego  
 • korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich dowady słuchu (słuchawki)
 • pomoc w obsłudze specjalistycznego sprzętu
 • dostarczenie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie)
 • przedłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 
 
 • korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu (słuchawki)
 • pomoc w obsłudze specjalistycznego sprzętu
 • przedłużenie czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 15 minut
 
Zdający niewidomi na podstawie orzeczenia lekarskiego  
 • dostosowane arkusze egzaminacyjne w czarnodruku nagrane na płycie CD (pliki zapisane w formacie MS Word lub .pdf)
 • korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania
 • pomoc w obsłudze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania
 • dostarczenie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie)
 • pomoc członka komisji przy odczytywaniu poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego
 • przedłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 
 
 • dostosowane zestawy egzaminacyjne w czarnodruku nagrane na płycie CD (pliki zapisane w formacie MS Word lub .pdf)
 • korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania
 • pomoc w obsłudze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania
 • pomoc członka komisji przy odczytywaniu poleceń i tekstów
 • przedłużenie czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 15 minut
 
Zdający słabowidzący na podstawie orzeczenia lekarskiego  
 • arkusze egzaminacyjne dostosowane do dysfunkcji: czcionka Arial 16 pkt.
 • dostarczenie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie)
 • korzystanie z przyborów optycznych
 • odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy
 • pomoc członka komisji przy odczytywaniu tekstów i poleceń
 • przedłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 
 
 • zestawy egzaminacyjne dostosowane do dysfunkcji: czcionka Arial 16 pkt., powiększone ilustracje
 • korzystanie z przyborów optycznych
 • odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy
 • pomoc członka komisji przy odczytywaniu tekstów i poleceń
 • przedłużenie czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 15 minut
 

Zdający z niepełnosprawnością ruchową

oraz

czasową niepełnosprawnością rąk

na podstawie orzeczenia lekarskiego


na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza

 
 • miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego
 • korzystanie ze specjalistycznego sprzętu (komputer)
 • pomoc w obsłudze specjalistycznego sprzętu
 • dostarczenie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie)
 • przedłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 
 
 • miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego
 • korzystanie ze specjalistycznego sprzętu (komputer)
 • pomoc w obsłudze specjalistycznego sprzętu
 • przedłużenie czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 15 minut
 
Zdający z afazją na podstawie orzeczenia lekarskiego  
 • dostarczenie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie)
 • pomoc członka komisji w czytaniu i/lub pisaniu
 • zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się
 • przedłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 
 
 • uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego podczas egzaminu
 • przygotowanie wypowiedzi na piśmie, jeżeli zaburzenia uniemożliwiają komunikację (dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy zdający nie jest w stanie sformułować wypowiedzi ustnej)
 • przedłużenie czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 15 minut
 • zastosowanie kryteriów oceniania uwzględniających dysfunkcję
 
Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza  
 • dostarczenie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie)
 • pomoc członka komisji w czytaniu i/lub pisaniu
 • zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się
 • przedłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 
 
 • uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego podczas egzaminu
 • przygotowanie wypowiedzi na piśmie, jeżeli zaburzenia uniemożliwiają komunikację (dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy zdający nie jest w stanie sformułować wypowiedzi ustnej)
 • przedłużenie czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 15 minut
 • zastosowanie kryteriów oceniania uwzględniających dysfunkcję
 
Zdający z chorobami przewlekłymi na podstawie orzeczenia lekarskiego lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza  
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby
 • korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę
 • przedłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 30 minut; dodatkowy czas może być przeznaczony na wykonanie zadań lub przerwy, w zależności od potrzeb
 
 
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby
 • korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę
 • przedłużenie czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 15 minut
 
Zdający chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza  
 • korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę
 • miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego
 
 
 • korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę
 • miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego
 
Zdający z dysleksją, dysgrafią i dysortografią na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej  
 • pisanie pracy na komputerze. (Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny odpowiedzi do zadań w arkuszu egzaminacyjnym)
 • zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się
 
 
 • pomoc członka komisji przy odczytywaniu tekstów i poleceń (Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie zadań w arkuszu egzaminacyjnym)
 

 


1 Osoby mające orzeczenie, w którym stwierdzono ubytek słuchu powyżej 70 dB (w orzeczeniu dopuszcza się zamiennie słowne określenie stopnia niedosłuchu: „znaczny” lub „głęboki”).

2 Osoby mające orzeczenie, w którym stwierdzono ubytek słuchu od 20 do 70 dB (w orzeczeniu dopuszcza się zamiennie słowne określenie stopnia niedosłuchu: „lekki” lub „umiarkowany”).

3 Orzeczenie wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni specjalistycznej.

4 Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydana przez zespół opiniujący publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

 

Do pobrania: